obec Rtyně
obecRtyně nad Bílinou

Čtvrtek 25.4.2024 -  3. svoz bioodpadů pro rok 2024

ukončení zimního svozu komunálních odpadů - každý týden / letní svoz zahájen 9.5.2024 - 1x 14 dní lichý čtvrtek/

 

Sobota 27.4.2024 - mobilní svoz nebezpečných odpadů ZDARMA dle harmonogramu  

 

Leden 2024 - zahájen bezplatný svoz směsných komunálních odpadů pro rok 2024 - žádáme občany, aby nádoby k vývozu dávali plné a využívali nádoby na tříděné odpady /sklo,papír, plasty, tuky, kovy/ na jednotlivých sběrných místech

Smlouva o nájmu hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa

SMLOUVA A O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

(uzavřená dle zák.č.256/2001Sb.,a zák. č.479/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

1. Obec Rtyně nad Bílinou IČO : 266574

Rtyně nad Bílinou čp.34, 417 62

jako provozovatel veřejného pohřebiště

zastoupený starostou obce p.Jaroslavem Liškou

dále jen pronajímatel

2. pan/ paní …………………………………………… RČ : …………………………..

bytem …………………………………………………………………………………….

dále jen nájemce/i

I.

Obec Rtyně nad Bílinou je provozovatelem veřejného pohřebiště, k jehož provozování, vydání Řádu veřejného pohřebiště a nájemní smlouvě, vydal Krajský úřad v Ústí nad Labem svůj souhlas pod čj. : 39/07/ZPZ/Sik dne :5.1.2007

II. Předmět smlouvy

Pronajímatel pronajímá nájemci na dobu určitou tj. 10 let od do hrobové místo na pohřebišti ve Rtyni nad Bílinou.

Část : ……………….. Řada : ………………… Hrob č. : ………………..

Plocha v m2 : ……….

Nájemce hrobové místo přijímá, je povinen zaplatit nájemné a služby spojené s nájmem dle této smlouvy a užívat pronajaté místo za podmínek stanovených zákonem, platným Řádem veřejného pohřebiště ( dále jen Řád) a touto smlouvou.

III. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem

1. Výše nájemného a cena služeb spojených s nájmem je stanovena Ceníkem platným

v době uzavření této smlouvy.

2. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem činí :

- za nájem místa , dle platného výměru MF ČR 3,- Kč /m2/ rok. Za pronajaté místo a

sjednanou dobu 10 let činí nájemné celkem …………. Kč.

3. Za služby spojené s nájmem dle ceníku na sjednanou dobu 10 let činí cena

služeb …………. Kč.

Cena za služby je vysvětlena v platném Ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Celková smluvní cena je …………………… Kč.

IV. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci k užívání vyznačené hrobové místo.

2. Umožní nájemci zřízení a užívání hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek

stanovených v Řádu pohřebiště .

3. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou nebo

vyšší mocí.

V. Práva a povinnosti nájemce

1. Převzít a užívat hrobové místo v rozsahu této smlouvy, Řádu a v souladu se zákonem

č.256/2001 Sb. – o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů( dále jen zákona).

2. Udržovat pronajaté hrobové místo v řádném stavu, zřizovat hrobové zařízení, provádět

jeho údržbu, opravy, či změny tak, aby tím nebyla narušena nad obvyklou míru práva

jiných nájemců, či provozovatele pohřebiště a vždy se řídit Řádem nebo zmocněné osoby

obecním úřadem. Zřídit hrobku pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele.

3. Prokazatelně oznámit pronajímateli všechny změny právních skutečností, které se udaly

za trvání platnosti této smlouvy ve vztahu k pronajatému hrobovému místu. Zřídit

podnájem k hrobovému místu není dovoleno.

4. Zpopelněné lidské ostatky lze na veřejném pohřebišti uložit jen se souhlasem

a přítomností pronajímatele.

5. Platit nájemné a služby spojené s nájmem řádně a včas ve výši platného Ceníku.

VI. Změny smlouvy

1. Změny obsahu této smlouvy lze provést písemným dodatkem, sjednaným oběma

účastníky.

2. Platnost nájemní smlouvy končí :

  • Uplynutím doby, na kterou je sjednána
  • Smrtí nájemce
  • Dohodou smluvních stran
  • Výpovědí ze strany nájemce i bez uvedení důvodu za předpokladu, že na pronajatém místě nejsou uloženy lidské pozůstatky v tlecí době
  • Odstoupením ze strany pronajímatele z důvodu prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo služeb spojených s nájmem
  • Rozhodnutím o zrušení veřejného pohřebiště dle § 24, odst. 2 zákona

3. V případě smrti nájemce :

  • Věci,tvořící hrobku nebo hrobové zařízení přecházejí na dědice určeného v dědickém řízení.
  • V dědickém řízení po zemřelém lze uplatnit pohledávky pronajímatele za zemřelým nájemcem, které vzešly z této smlouvy.
  • Trvá-li tlecí doba uložených lidských pozůstatků v předmětném hrobovém místě, přechází práva a povinnosti nájemce sjednané touto smlouvou na dědice, nedohodnou-li se pozůstalí jinak.

VII. Sankce

1. Za každé jednotlivé porušení povinnosti nájemce stanovené pronajímatelem v této

smlouvě náleží pronajímateli smluvní pokuta 1 000 ,- Kč ( jedentisíckorunčeských).

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Nájemce souhlasí s tím, aby byly údaje vedené dle § 21 pl.zákona - v evidenci pohřebiště

použity k zasílání informací souvisejících s užíváním hrobového místa oprávněným

osobám.

2. Ve věcech této smlouvy s výjimkou jejího měnění, doplňování či ukončení je za

pronajímatele oprávněn jednat Jaroslav Liška, starosta obce a Marek Bula , místostarosta

obce.

3. Tato smlouva může být písemně měněna a doplňována pouze číselnými dodatky.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze

smluvních stran.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

….……………………………………..          ………………………………………

  datum a podpis pronajímatele                          datum a podpis nájemce

Zodpovídá: Marek Bula
Vytvořeno / změněno: 21.12.2006 / 3.2.2007 | Zveřejnit od: 21.12.2006

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

V obrazeInformace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 5 °C 0 °C
neděle 21. 4. slabý déšť 7/-2 °C
pondělí 22. 4. oblačno 8/0 °C
úterý 23. 4. jasno 11/0 °C
Užitečné odkazy
Kde nás najdete?