obec Rtyně
obecRtyně nad Bílinou
Krásné a pohodové léto přejí všem svým spoluobčanům zástupci obce Rtyně nad Bílinou
 
 
Uzavírka mostu ev. č. 25817-1 Rtyně nad Bílinou (přes železniční trať) od 21.6.2024  

 

Uzavírka mostu ev. č. 25325-2 Malhostice (přes SMV I/63) od 30.4.2024 do 31.10.2024 

 
!Leden 2024 - zahájen bezplatný svoz směsných komunálních odpadů pro rok 2024 - žádáme občany, aby nádoby k vývozu dávali plné a využívali nádoby na tříděné odpady /sklo,papír, plasty, tuky, kovy/ na jednotlivých sběrných místech

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obce Rtyně nad Bílinou

 

Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1zákona č.256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění zákona č.479/2001 Sb.,vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona ř á d v e ř e j n é h o p o h ř e b i š t ě .

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.Řád upravuje provoz pohřebiště ve Rtyni nad Bílinou.

2.Provozovatelem a současně správcem pohřebiště je v souladu s ustanovením § 18 odst.2 zákona o pohřebnictví Obec Rtyně nad Bílinou.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba,v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

 

listopad-únor 7,00-18,00 hodin březen-říjen 7,00-21,00 hodin

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

1.Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání,které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti:tzn.zejména chovat se hlučně,pouštět přenosné nosiče zvuku,požívat alkoholické nápoje,omamné a psychotropní látky,odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům,než k jakým jsou určeny.

 

2.Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

 

3.Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy,kočkami a jinými zvířaty.

 

4.Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech,koloběžkách,skateboardech a kolečkových bruslích.

 

5.Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy,náledí,vichřice atd.)na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

 

6.Ukládání nádob,nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

 

7.Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy,pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

8.Z hygienických důvodu není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studny,tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě hrobových míst.Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

 

9.Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.

 

10.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště,včetně nové výsadby zeleně,bez jeho souhlasu.

 

11.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště.Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (z.č.84/1990Sb.,o právu shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů).

 

12.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,který stanoví tento řád.

 

13.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje tyto služby:

-pronájem hrobových míst

-vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků

-správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu

-zajišťování likvidace odpadu

-výkopové práce provádí po dohodě s provozovatelem-správcem pohřebiště pohřební služba,kterou si vyberou a zajistí pozůstalí.

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

1.Správce pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení-hrobu za podmínek stanovených v čl.9

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště,zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa s výjimkou případů,kdy je to nezbytné,např.v důsledku živelné pohromy,bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště,nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu.Kamenosochařské práce nebo na úpravu pohřebiště-v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu;dojde-li k zásahu do hrobového místa vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda,je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

2.Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak,aby vznikly ucelené řady,oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů.Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 

1.Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl.9.Před zahájením prací si vyžádat souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.

 

2.Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobové zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b) Zajistit ,aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady,aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary,odpad z vyhořelých svíček a další předměty,které narušují estetický vzhled pohřebiště.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita,a ohrožuje tak zdraví,životy nebo majetek dalších osob.Pokud tak nájemce neučiní,je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 

3.Do veřejné zeleně na pohřebišti,včetně výsadby nové veřejné zeleně,zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště,který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace zeleně.

 

4.Zajistit na vlastní náklady,nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,odstranění hrobového zařízení včetně uren,jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst.9 zákona.

 

5.Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů,potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

 

6.Uložení lidských ostatků a lidských pozůstatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem,který je v souladu s článkem 7.

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat oprávněná osoba (pohřební služba),jiná osoba jen s jejím souhlasem.

 

2.Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem,který stanoví.

 

3.Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého,datum narození a den pohřbu.Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

 

4.Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve,které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky tzn.nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů,kovové díly jen omezeně,výplň rakví může být pouze z materiálů,jako dřevěné piliny,papír a látky,při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

 

 

Článek 8

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15let./viz Příloha č.1 –hydrogeologický průzkum,která je nedílnou součástí tohoto řádu/

 

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry,která činí 600 mm.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnosti např.z prostého betonu či železobetonu,kamenného příp.cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 

2.Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržet podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště,zejména:

 

-respektování důstojnosti a místa omezení hlučných prací

-neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-zajištění ochrany zeleně,kořenového systému zeleně

 

3.Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa,kde byly práce prováděny,do původního stavu.

 

Článek 10

Sazby poplatku za užívání hrobového místa a uložení urny do hrobového místa

 

Viz Příloha č.2-ceník,která je nedílnou součástí tohoto řádu.

 

 

 

Článek 11

Sankce

 

Porušení Řádu veřejného pohřebiště Obce Rtyně nad Bílinou bude postihováno podle zákona o pohřebnictví.

 

Článek 12 

Účinnost

 

Řád veřejného pohřebiště Obce Rtyně nad Bílinou byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2006 a tímto dnem nabývá účinnosti 

 

 

 Marek Bula                                                                     Jaroslav Liška

místostarosta                                                                   starosta obce

 

  Vyvěšeno:                                                                          Sejmuto:

 

 

 

Zodpovídá: Marek Bula
Vytvořeno / změněno: 21.12.2006 / 20.12.2006 | Zveřejnit od: 21.12.2006 | Úřední deska od: 1.1.2007

 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

V obrazeInformace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
zataženo 28 °C 16 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 26/19 °C
středa 17. 7. oblačno 25/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 27/15 °C
Užitečné odkazy
Kde nás najdete?